சோதனை மாதிரி படங்கள்

Iml-Mold_05

Iml-Mold_06

Iml-Mold_07

Iml-Mold_04

மெல்லிய-சுவர்-குடல்-அச்சு_04

மெல்லிய-சுவர்-குடல்-அச்சு_05

மெல்லிய-சுவர்-குடல்-அச்சு_06

மெல்லிய-சுவர்-குடல்-பூச்சு_07

மெல்லிய-சுவர்-பெட்டி-அச்சு_01

மெல்லிய-சுவர்-பெட்டி-அச்சு_02

மெல்லிய-சுவர்-பெட்டி-அச்சு_03

மெல்லிய-சுவர்-பெட்டி-அச்சு_04

தின்-வால்-கப்-அச்சு_13

பல பகிர்வு-பால்-டீ-கப்-அச்சு_03

தின்-வால்-கப்-அச்சு_02

தின்-வால்-கப்-அச்சு_03

தின்-வால்-டேபிள்வேர்-அச்சு_05

தின்-வால்-டேபிள்வேர்-அச்சு_06

தின்-வால்-டேபிள்வேர்-அச்சு_07

தின்-வால்-டேபிள்வேர்-அச்சு_04

தின்-வால்-டேம்பர்-ரெசிஸ்டண்ட்-பேக்கேஜ்-அச்சு_05

தின்-வால்-டேம்பர்-ரெசிஸ்டண்ட்-பேக்கேஜ்-மோல்ட்_06

தின்-வால்-டேம்பர்-ரெசிஸ்டண்ட்-பேக்கேஜ்-அச்சு_07

தின்-வால்-டேம்பர்-ரெசிஸ்டண்ட்-பேக்கேஜ்-அச்சு_07